MBvO - Meer Bewegen voor Ouderen

Deze gymnastiek is bedoeld voor de 55+ er (man/vrouw). Het woord gymnastiek wordt hier heel breed opgevat.
De oefeningen zijn gericht op (BOLVO+2) beweeglijkheid, ontspanning, lichaamsbesef, vaardigheden, oriëntatie, creativiteit en samenwerking. Het sociale aspect speelt daarnaast een belangrijke rol. Bij het ouder worden kunnen er verschillende beperkingen ontstaan op lichamelijk, geestelijk en sociaal gebied. We spelen op al deze aspecten in op een ongedwongen gezellige manier. Daarbij worden er elke les andere materialen en andere muziek gebruikt. Elke les heeft een bepaald thema waarop de oefeningen en aanwijzingen zijn gebaseerd.
Afhankelijk van de wensen en mogelijkheden van de groep kan er van alles aan bod komen:
Aerobic, volksdans, ontspannen bewegen, oefeningen op de stoel, oefeningen op muziek, loopoefeningen, balspel (gooien, vangen, mikken), estafette etc. In principe worden er geen oefeningen op matjes gedaan tenzij daar uitdrukkelijk naar word gevraagd en de hele groep zich hierin kan vinden. Elke les heeft een inleiding om in de sfeer van de les te komen, twee kernen en een slot/afsluiting.
Er worden themalessen aangeboden: valpreventie, balans, coördinatie, fietsgym, bekkenbodem etc.
Met Sinterklaas, Kerst en Pasen zijn er speciale feestlessen.


Algemene Doelstelling MBvO gymnastiek:

Het MBvO beoogt de bevordering van de motorische activiteit van oudere personen, met als doel te komen tot optimalisering van hun betrokkenheid bij de wereld in en om hen heen, zodat zij lichamelijk, geestelijk en sociaal zolang mogelijk zullen blijven functioneren (professor Rijsdorp).
 
De algemene doelstelling wordt d.m.v. intenties en accenten vertaald naar praktische doelstellingen die bruikbaar zijn in de wekelijkse praktijklessen.
Er wordt een sfeer gecreëerd waarin de oudere deelnemers volledig tot hun recht komen. Er zijn 3 sfeerkenmerken die de basis vormen van een evenwichtig samengestelde MBvO les: vreugde, zelfstandigheid en sociaal contact.
 
Alles wat er gedaan word in de MBvO les heeft een zekere intentie.
Er worden 5 bewegings-specifieke intenties onderscheiden: Beweeglijkheid, Ontspanning, Lichaamsbesef, Vaardigheid, Oriëntatie. En 2 niet-bewegings-specifieke intenties: Samenwerking en Creativiteit. Oftewel: BOLVO +

Beweeglijkheid.
Het accent ligt op verruimend bewegen, waarin persoonlijke grenzen opgezocht en eventueel verlegd worden en waarbij bij voorkeur tegelijkertijd meerdere spiergroepen en gewrichten betrokken zijn. Oefenvormen worden zodanig gekozen en aangeboden dat ieder op zijn eigen niveau de beweging kan uitvoeren en wel zodanig dat ieder de eigen persoonlijke grenzen van het bewegen bereikt. Daarom word niet alles op muziek gedaan, muziek dwingt iedereen in hetzelfde ritme wat niet bevorderlijk is voor het werken in een eigen tempo tot de eigen grenzen.
 
Ontspanning.
Het accent ligt op het in de beweging laten ervaren van het verschil tussen met veel spanning bewegen en ontspannen bewegen (zonder overbodige spanning). Er wordt gewerkt aan souplesse in het bewegen en op het laten ervaren van het ritmische van bewegen.
 
Lichaamsbesef.
Het accent ligt op bewustmaking van de deelnemers met betrekking tot hun dagelijkse houding en beweging.
Deelnemers worden gestimuleerd om zelf te voelen wat er in hun lichaam en ten aanzien van hun bewegen gebeurt.
Ook kan er verteld worden waar een oefening voor dient bv in verband met een beweging uit het ADL (=activiteiten dagelijks leven)
 
Vaardigheid.
Het accent ligt op het persoonlijk optimaal omgaan met het bewegingsvoorstel, in de zin van een optimale bewegingsafstemming op materiaal, ruimte en op anderen. We proberen te komen van (nog) niet lukken naar beter lukken.
 
Oriëntatie.
Het accent ligt op optimale oriëntatie in de ruimte (hoog/laag links/rechts voor/achter enz.) en tijd (ritme en anticiperen).
Bij oriëntatie in de ruimte gaat het om lichamelijk weten van wat er om je heen gebeurt en waar je je als persoon bevindt ten opzichte van de ruimte, anderen en materialen. Bij oriëntatie in de tijd horen timing, anticiperen, vloeiend bewegen.
 
Samenwerking.
Het accent ligt op echt samen bewegen, het ervaren dat een bepaalde beweging zonder elkaar er niet optimaal uitkomt.
Het op elkaar afstemmen en het samen doen word geoefend.
 
Creativiteit.
Het accent ligt op het uitlokken van eigen bewegingsinitiatieven.
Er wordt een beroep gedaan op vindingrijkheid bij het oplossen van een bewegingsopgave.
 
Niet de oefenstof bepaalt de intentie maar de intentie bepaalt de oefenstof.
Een en dezelfde oefening kan gebruikt worden voor heel verschillende doelstellingen. Het accent en de aanwijzingen bepalen hoe de oefening word ervaren en welke intentie centraal staat. Deze intenties moeten echter altijd passen binnen de algemene MBvO doelstellingen en de sfeerkenmerken.

Positieve effecten van lichamelijke activiteit:

Regelmatig bewegen heeft een belangrijk positief effect op het houdings- en bewegings- stelsel, op hart en bloedvaten, op de ademhaling en op het endocriene systeem. En daarmee heeft het een aantal andere gezondheidseffecten zoals een verminderd risico van hart- en vaatziekten, overspannenheid, suikerziekte etc.
Deelname aan bewegingsactiviteiten heeft ook een gunstige invloed op depressiviteit en angsten en op de gemoedstoestand in het algemeen.
Hieronder volgt een kort overzicht van een aantal fysiologische, psychologische en sociale effecten van regelmatige lichamelijke activiteit.
 
Fysiologische effecten van lichaamsbeweging:
-betere regulering van het glucosegehalte in het bloed
-adrenaline en de noradrenalinespiegel worden gestimuleerd
-verhoogt de kwaliteit en de kwantiteit van de slaap
-verbetert alle hart- en vaatfuncties
-behoud van zelfstandigheid
-grotere spierkracht en uithoudingsvermogen
-lenigheid, behoud en herstel van souplesse
-verbeterde lichaamsbalans en coördinatievermogen
 (dit zijn risicofactoren van valongelukken)
-betere bewegingssnelheid, motorische coördinatie.
-vermindering van overgewicht, betere vetverhouding in het lichaam
 
Psychologische effecten van lichaamsbeweging:
-betere ontspanning
-vermindering van stress en angsten
-meer gevoelens van tevredenheid, verbetering algemeen welbevinden, stemming
-grotere zelfredzaamheid, positiever zelfbeeld
-betere geestelijke gezondheid, positieve invloed op depressies en angsten
-verbetering van de cognitieve functies, grotere reactiesnelheid, betere oriëntatie
 
Sociale aspecten van lichaamsbeweging:
-een belangrijk aspect van ouder worden is dat men te maken krijgt met veranderende rollen en met rollenverlies, als gevolg van het overlijden van vrienden en geliefden, pensionering, financiële problemen, slechte gezondheid  en geïsoleerdheid. Lichaamsbeweging kan ertoe bijdragen dat
 men beter met deze rolveranderingen kan omgaan en nieuwe rollen op zich gaat nemen.
-activering waardoor zelfstandigheid en zelfredzaamheid geoefend blijven.
-vormen van nieuwe vriendschappen, vergroting sociale netwerk
-contact en ervaringsuitwisseling met leeftijdsgenoten
DSCN4765